BIAFF 2011 Catalogue by Zviad Eliziani - Issuu

(varskvlavTa sis­ gAzon-i [fr. gazon] _ ba­Reb­ tema, romelSic Sedis mze Si, quCebSi da sxva.: deko­ da maSasadame, dedamiwac) raciuli mizniT daTesili sxva g.-ebi. balaxi, Cveulebriv, mokled ¥ galaqtikuri. da Tanabrad SekreWili; g. nisleuli. far­Tobi, romelzedac ase­ Cveni galaqtikis qarTuli Ti balaxia daTesili. sinonimebia irmis naxtomi gAla [fr. gala] – 1. iTqmis did da cis mimzidveli tuCebi da mwvane Tvalebi ukraina, 2011; Director: Anna Smoliy. reJisori: ana smoli. Scriptwriter: Anna Smoliy. scenaristi:. ana smoli. BIOGRAPHY. Born 1986 in Kyiv, Ukraine. Since 2006 nino kldiaSvili levan kldiaSvili roland qarTveli saerTaSoriso sityvaTa

[index] [21969] [30670] [15400] [33658] [1981] [32073] [6004] [21348] [9130] [12706]

#